Monday, July 2, 2012

Mikroekonomi: Keluk Kemungkinan Pengeluaran

a)
Apakah yang dimaksudkan dengan Keluk Kemungkinan Pengeluaran dan apakah andaian-andaiannya ?

[4]


Keluk kemungkinan pengeluaran menunjukkan  kombinasi maksimum dua jenis barang yang dikeluarkan oleh sesebuah negara/ekonomi dengan menggunakan sumber yang ada dengan sepenuhnya pada suatu tingkat teknologi yang tertentu.Andaian-andaian KKP

i)
ii)
iii)
iv)
Terdapat dua jenis barang sahaja yang dikeluarkan
Ekonomi berada pada tingkat gunatenaga penuh
Tingkat teknologi adalah tetap
Faktor-faktor pengeluaran yang digunakan adalah tetap

b)
Rajah di bawah menunjukkan satu bentuk keluk kemungkinan pengeluaran

[6]Apakah yang anda faham dengan keluk di atas ?

Ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang sahaja iaitu barang X dan Y
Pengeluaran di sepanjang KKP seperti di kombinasi A, B dan C adalah pengeluaran pada tingkat guna tenaga penuh kerana semua faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya
Pada pengeluaran di kombinasi D, wujud pengangguran faktor dan pembaziran akibat dari penggunaan faktor yang tidak cekap
Pengeluaran pada kombinasi E tidak dapat dicapai kerana kekurangan faktor pengeluaran. Ia hanya boleh dicapai jika berlaku perkembangan teknologi dan pertambahan input pengeluaran
Rajah KKP cembung menunjukkan kos lepas yang semakin bertambah